Huurvoorwaarden

Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoning ‘Casa A Boa Vida’, Rua Clube Albufeira 390, 8200-397 Albufeira, Faro, Portugal.

In deze huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met ons een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van de vakantiewoning.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen

Reservering

Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 25 jaar of ouder zijn.

Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen 5 dagen een bevestiging, de algemene huurvoorwaarden en een factuur. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen.

Indien u binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

Betaling

Wij verzoeken u om 30% van de huursom binnen 7 dagen na de factuurdatum aan ons over te maken. De andere 70% dient u uiterlijk 6 weken voor de aankomstdatum aan ons te hebben betaald. Indien uw reservering ligt binnen 6 weken voor de aankomstdatum is de boeking definitief na ontvangst van 100% van de huursom en borg

De (aan)betaling dient u over te maken naar IBAN:
PT50 0018 0003 4482 5404 0208 2 R.P. Aertssen en/of Angelica de Poorter  of IBAN NL75ABNA0812618068 t.n.v. R.P. Aertssen en/of A.A.C. Aertssen-de Poorter onder vermelding van het factuur of boekingnummer.

Met het voldoen van een termijn van de huursom of de hele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Borgsom

De borgsom bedraagt € 200,00. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten – in de meest ruime zin van het woord – die wij kunnen lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder als goed huurder en degene(n) die de huurder vergezellen.

De borgsom moet tezamen met de eerste aanbetaling van de huursom worden voldaan. In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) van ons op de huurder binnen 7 dagen na vertrek teruggestort. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet teniet gedaan.

Ontvangst sleutel

De huurder krijgt in de week voorafgaand aan de aankomstdatum per WhatsApp en na betaling van het volledige factuurbedrag de gegevens van onze sleutelbeheerder. De sleutel van het vakantiehuis wordt bij aankomst door de sleutelbeheerder namens ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van  ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100.

Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald.

Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan (op uw kosten).

Wanneer de huurder en/of overige gebruikers zich hebben buitengesloten van de vakantiewoning wordt hiervoor €25,00 in rekening gebracht. Dit wordt verrekend met de terugstorting van de borgsom. Ter controle vragen wij de huurder zich eerst te legitimeren voordat de kopie sleutel wordt overhandigd.

Schoonmaak

Het vakantieappartement dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk gemeld te worden bij de verhuurder, zodat deze één en ander kan laten herstellen.

Bij vertrek dient men de woning schoon en netjes achter te laten.

De kosten van de verplichte eindschoonmaak zijn niet inbegrepen in de huurprijs. 

De huurder kan ervoor kiezen tegen vergoeding tussentijds het vakantieappartement te laten schoonmaken.

Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:

Aanbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd.

 • Bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van aankomst wordt 30% van de huursom in rekening gebracht.
 • Bij annulering tot 28 dagen vóór de dag van aankomst wordt 50% van de huursom in rekening gebracht
 • Bij annulering vanaf 28 dagen tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.
 • Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd.

In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Verblijf in de vakantiewoning

Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 16:00 uur gebruik maken van het vakantiehuis. Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis om 10:00 uur te hebben verlaten.

Het vakantiehuis is rookvrij. Buiten mag geen open vuur worden toegepast. Ook is het niet toegestaan gebruik te maken van de open haard.

Huisdieren meenemen is niet toegestaan.

De huursom is exclusief eindschoonmaak.

De huursom is inclusief handdoeken, keukendoeken en bedlinnengoed.

Het gebruik van airco, water en elektra is inclusief, maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan.

Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.

Verblijf van meer personen in de vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van 6 personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.

Het verplaatsen van banken, kasten, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten- is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Vertrek en eindschoonmaak

Ook in Portugal doet men aan afvalscheiding. De huurder dient zorg te dragen voor afvalscheiding zoals aangegeven op de afvalcontainers. Deze bevinden zich op de parkeerplaats nabij de vakantiewoning.

 • De vakantiewoning dient op de volgende wijze te worden achtergelaten:
 • Het huis veegschoon achterlaten;
 • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst;
 • Bedlinnen en handdoeken in de mand bij de wasmachine leggen;
 • Afwasmachine en koelkast schoon en leeg achterlaten;
 • Geen (bederfelijke) etenswaren achterlaten in de kasten. Langer houdbare artikelen voor volgende gasten achterlaten is prima;
 • Tuinkussens graag binnen zetten;
 • Tuinmeubilair aan de tuinzijde aan de ketting leggen;
 • De vuilnisbakken geleegd;
 • Eventueel breukwerk en/of schade melden bij de verhuurder of sleutelbeheerder.

Aansprakelijkheid/klachten/geschillen

De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meld u dit dan direct bij ons.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengenvolge van het verblijf in de vakantiewoning. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor overlast van bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen en in de directe omgeving van het gehuurde vakantiehuis daar deze buiten onze macht liggen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet.

De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door ons tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald.

Het vakantiehuis beschikt over een (draadloze) internetaansluiting waar de huurder gebruik van kan maken. De huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik en indien er boetes worden opgelegd (b.v. illegaal streamen), worden deze aan de huurder doorberekend.

De persoonsgegevens van huurder/overtreder worden op verzoek van autoriteiten/auteursrechthebbende(n) kenbaar gemaakt. Alle, door verhuurder, te maken kosten verband houdende met een dergelijke inbreuk zullen op de huurder worden verhaald.

Mocht u een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

Toepasselijk recht

Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Contactgegevens van de verhuurder

A.A.C. (Angelique) Aertssen-de Poorter, Karrelanden 12, 4464 JH  GOES, Nederland

P/a Rua Clube Albufeira 390, 8200-397 ALBUFEIRA, Portugal

Angelique Aertssen: 06 – 21 55 53 16

Email: bomdia@vakantieinalbufeira.nl

De gegevens van de property manager zijn terug te vinden in het digitale gastenboek, waarvoor u kort voor vertrek de inloggegevens ontvangt.

Albufeira, 01 september 2023